Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój, dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsphoryniec.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju opublikowanej pod adresem www.zsphoryniec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-29.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju
Telefon: +48 16 631 30 15,
NIP: 793 163 45 55,
REGON: 388913731,
E-mail: sekretariat@zsphoryniec.pl,
Adres korespondencyjny: Jana III Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej::zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,  

– dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego, 

– brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona www.zsphoryniec.pl spełnia wymagania w 87,97 %.

Ułatwienia na stronie:

  1. możliwość zmiany wielkości tekstu,
  2. wyłączenie kolorów,
  3. zmiana kontrastu,
  4. odwrócone kolory,
  5. jasne tło,
  6. podświetlane linki,
  7. czytelna czcionka,
  8. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały,
  9. możliwość resetowania ustawień,
  10. Serwis został zbudowany w oparciu o „Responsive Web Design” (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. W urządzeniach mobilnych takich jak smartfony i tablety serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest: Dorota Rachwalik, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju, e-mail: sekretariat@zsphoryniec.pl, tel. +48 16 631 30 15.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl, Biuro rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, Tel. +48 800 676 676 (połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych), w poniedziałki w godz. 10.00-18.00, oraz wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

Skip to content