shape
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju został powołany Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XXIV.208.2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku. W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. Dyrektor zespołu pełni również nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym w Werchracie.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju kształci uczniów na miarę XXI wieku tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawiać czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Przygotujemy dzieci i młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie z poszanowaniem i miłością do własnej kultury, tradycji i historii. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowawczym, w ochronie przed narastającymi zagrożeniami, ukazując autorytety i wzorce właściwych zachowań. We wspólnej pracy całej społeczności szkolnej towarzyszy nam dialog oparty na wzajemnym zaufaniu, respektowaniu prawa do godności i przekonań drugiego człowieka. Dążymy do tego, by uczniowie odnaleźli w szkole swój drugi dom, w którym zrealizują swoje potrzeby i przekonania. Wprowadzamy ucznia w świat wiedzy, kształcimy umiejętności XXI wieku, przygotowujemy do wykonywania obowiązków oraz wdrażamy do samorozwoju. Szkoła zapewnia przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem nauczania jest dbałość o integralny rozwój intelektualny, fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy ucznia, czyli dobre przygotowanie uczniów do dalszego etapu kształcenia. W naszej szkole jest bezpiecznie, wszyscy jej członkowie są tak samo ważni, panuje życzliwa i radosna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. Pielęgnuje się tradycje, skupiając wokół nich nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów. Na co dzień dążymy do tego, aby:

  • uczniowie, wchodząc w świat wiedzy, rozwinęli sferę: intelektualną, fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową na miarę swoich możliwości,
  • rodzice uczniów darzyli nauczycieli zaufaniem i aktywnie wspierali ich działania,
  • nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy,
  • środowisko lokalne szczyciło się naszą szkołą.

Przedszkole w Horyńcu-Zdroju i Punkt Przedszkolny w Werchracie to miejsca przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju, sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny i lokalnego środowiska oraz uczące miłości do małej i wielkiej Ojczyzny. Nasze przedszkolaki uczą się kochać i chronić otaczającą je przyrodę, rozwijają umiejętności i nawyki oraz kształtują zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość. Kończąc edukację przedszkolną są dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych, są samodzielne, zainteresowane nauką i poznawaniem świata, potrafią współdziałać w grupie. Lubią działania twórcze, są wrażliwe estetycznie, rozpoznają i akceptują zdrowy styl życia, mają bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, czują się Polakami.

Skip to content