Realizacja projektu

Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów:

  • udział w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

  • udziału w ogólnopolskim programie ekologicznym „Ocalimy świat”,

  • udziału w ogólnopolskim programie„Wychowanie przez czytanie”,

  • udziału w ogólnopolskim programie ekologicznym „Ekomisja – Nie marnuję”,

  • zorganizowanie „Mikołajkowego konkursu literackiego”,

  • wybór Czytelników Roku (po jednym z każdej grupy wiekowej).

Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

Klasa I.   Poznajemy wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima:

Klasa II. Co to jest legenda? Poznajemy najbardziej znane legendy polskie i legendy związane z naszym regionem:

Klasa III. Jeden dzień z życia książki. Poznajemy budowę książki.

Klasa IV. Internet i książka ?Jak bezpiecznie szukać informacji.

Klasa V. Polecam ci książkę.

Klasa VI. Poznajemy nowe książki w bibliotece.

Klasa VII. Badam i wyjaśniam.

Klasa VIII. Młodzież w czasie II wojny światowej

  1.   konsultowanie planowanych zakupów książek z Gminną Biblioteką Publiczna w Horyńcu-Zdroju,
  2.  wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:

·    organizacja z Gminną Biblioteką Publiczną w Horyńcu-Zdroju akcji Tydzień Czytania Dzieciom w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom (przygotowanie akcji, dekoracji, pamiątkowych zakładek orazprowadzenie imprezy),

·    organizacja z Gminną Biblioteką Publiczną w Horyńcu-Zdroju akcji Narodowe czytanie,

·    zorganizowanie spotkania autorskiego z twórcą literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej,

·    wycieczki do  biblioteki publicznej i zapoznanie z jej nowymi nabytkami.

 

O Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach Priorytetu 3, szkoły mogą starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek. Szczególny nacisk w tej edycji programu został położony zwłaszcza na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Dofinansowanie

By otrzymać dofinansowanie  szkoła musiała zaplanować wiele działań rozwijających kompetencje czytelnicze i promujących czytelnictwo. W marcu otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dotacji rządowej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Przyznana kwota dotacji wyniosła 12 000 zł. Przystępując do programu szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości 3 000 zł, więc łączniena zakup nowych książek do szkolnej biblioteki mamy 15 000 zł.

  1. Współdziałanie z biblioteką publiczną:

2. Zajęcia edukacyjne i wydarzenia promujące czytelnictwo:

 

 

koordynator projektu: Beata Nazarko

Skip to content