Informacja dla Rodziców dzieci korzystających z posiłków w Szkole Podstawowej w Horyńcu- Zdroju

 

 

tel: 571 425 656

Od 02 stycznia 2023 roku stawka żywieniowa w szkole podstawowej wynosi 5,50 zł za posiłek jednodaniowy.

 

W przypadku choroby dziecka lub jego nieobecności na posiłku należy zgłosić ten fakt codziennie do godz. 8:00 lub dzień wcześniej.

tel: 571 425 656

Opłatę za obiady przyjmujemy tylko w formie przelewu na konto bankowe :
70 9101 1039 2002 2501 4149 0006

 

W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę oraz za jaki miesiąc jest opłata.

 

Termin opłaty za posiłek – do 15-go każdego miesiąca z góry– liczy się data wpływu na konto Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek ustawowych i skreśleniem ucznia z listy korzystających z posiłków w szkole.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

 

 

 
 

Szczegółowy wykaz  substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji zgodnie z zarządzeniem Dz.U.2016.1154 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach dostępny jest u intendentki.

Skip to content